Prvi zametki gasilstva na Tinju segajo v leto 1985, ko je bila 7.junija ustanovljena gasilska enota civilne zaščite, ki se je udeleževala raznih tekmovanj v občini in dosegala zavidljive rezultate. Ta enota pa je z ustanovitvijo društva prerasla v prvo tekmovalno desetino našega društva. Prvi uspehi, izkušnje in pridobljeno znanje so pri peščici krajanov vzbudili željo, da v svojem kraju zagotovijo čim večjo požarno varnost, nudijo krajanom prvo pomoč ob raznih elementarnih nesrečah in jim pomagajo v življenjskih stiskah. Začele so se aktivnosti za ustanovitev društva. Pohorska trma in vztrajnost sta obrodili sadove. Tako je bil 26. junija 1987 sklican prvi sestanek, kjer so bili predlagani prvi vodilni člani društva. Ustanovni občni zbor društva je bil 17. julija 1987 v prostorih stare Osnovne šole Tinje, katerega je vodil takratni predsednik

SZDL Martin Golčar.

Takratnemu občnemu zboru so prisostvovali naslednji:

 • sektorski poveljnik OGZ ter član GD Zg. Bistrica –tov. Ernest Fišinger,
 • podpredsednik OGZ Slovenska Bistrica – tov. Ivan Ferk
 • poveljnik IGD Impol – tov. Stanko Korošec
 • predsednik sveta KS Tinje – Maks Tramšek st.
 • predsednik skupščine KS Tinje – Ivan Gracej
 • sekretar ZK KS Tinje – Slavko Stegne.

Ustanovni člani in podpisniki listine društva na Občini Slov. Bistrica so bili:

 • Gregor Janžič st.
 • Branko Gracej
 • Karl Dovnik
 • Anica Špes
 • Ivan Gracej
 • Maks Tramšek st.,
 • Slavko Cintaver
 • Stanko Tič
 • Alojz Kresnik ml.,
 • Andreja Šega
 • Drago Gracej
 • Andrej Gracej
 • Martin Golčar
 • Anton Smogavec
 • Alojz Cvahte
 • Anton Šahtler
 • Marjan Mihelak
 • Slavko Stegne
 • Ivan Skrbinek

Člani takratnega vodstva:

 • Predsednik: Gregor Janžič
 • podpredsednik: Stanko Tič
 • tajnica: Anica Špes
 • blagajnik: Alojz Kresnik
 • poveljnik: Slavko Cintaver
 • namestnik: Drago Gracej

Z ustanovitvijo so se pojavile prve težave. Društvo ni imelo svojih prostorov in opreme, zato mu je KS Tinje v prostorih stare šole odstopilo učilnico. V tem letu si je društvo pridobilo lokacijsko dovoljenje ter organiziralo tudi prvo gasilsko vajo, katere se je udeležilo pet društev in domača ekipa prve pomoči. V letu 1988 smo pričeli z akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkov in že v jeseni nabavili prvo orodno vozilo znamke TAM 2001. Tega leta sta nam PGD Zg. Bistrica in PIGD Impol darovali motorni brizgalni, iz katerih smo sestavili eno, ki je služila svojemu namenu. Prva strojnika te motorne brizgalne sta bila Anton Smogavec in Marjan Mihelak. Nabavili smo tudi delovne obleke ter nekaj orodja in opreme. Še istega leta se pojavi tudi prva iniciativa za izgradnjo gasilskih garaž oz. gasilskega doma. Ideja je bila posredovana KS Tinje in OŠ Tinje. Naletela je na plodna tla, saj je bil projekt podprt z obeh strani. Kmalu smo si pridobili lokacijsko dovoljenje. V mesecu avgustu smo izvedli prvo tekmovanje za pokal Tinja, istočasno pa smo krstili orodno vozilo. Februarja leta 1989 je v gasilski sobi prvič zazvonil telefon. Spomladi je bila ustanovljena ženska desetina, ki je takoj pričela z aktivnimi vajami in se udeleževala raznih tekmovanj v občini. Pri domačinu Rudiju Graceju smo s prostovoljno akcijo za potrebe gasilskega doma razkrili strešno kritino. Aktivna dela za pridobitev dokumentacije za izgradnjo in postavitev temeljnega kamna so se pričela leta 1990. Kupili smo zemljišče, s pomočjo društev, ki so delovala v kraju, smo financirali idejni projekt. Kljub aktivnemu delu za izgradnjo doma smo 21. julija istega leta razvili svoj prvi društveni prapor, za katerega je bil zadolžen praporščak Stanko Tič. Temelji težko pričakovanega objekta so bili postavljeni 2. septembra 1990 s položitvijo temeljnega kamna za izgradnjo večnamenskega doma. Imenovana sta bila ožji in širši gradbeni odbor za izgradnjo večnamenskega doma; predsednik je bil Ivan Gracej. V dogovoru s sosednjimi gasilskimi društvi smo uredili naš požarni rajon.

Tudi naše društvo je prispevalo svoj delež pri osamosvojitvi Slovenije tako, da smo organizirali dežurstvo in imeli v stalni  pripravljenosti ekipo prve pomoči. Vzporedno s tem pa so intenzivno potekala vsa dela za izgradnjo doma: zbiranje in razrez lesa ter pobiranje prostovoljnih prispevkov. V tem letu smo pridobili ves potreben gradbeni material, zato smo v letu 1992 začeli z izkopi in jeseni je že bila izgrajena prva plošča. Večina del je bila opravljenih prostovoljno in že v naslednjem letu je bil dom pod streho. Člani in krajani so opravili več kot 20.000 prostovoljnih ur ter darovali okoli 300 m3 lesa. Tudi hrano in pijačo so krajani darovali sami. Hkrati so se naši člani še intenzivno izobraževali, saj jih je pet opravilo tečaj za podčastnika. V obdobju 1994–1995 so potekala intenzivna dela v notranjosti in zunanjosti objekta. Tako je bila 28. oktobra 1995 slavnostna otvoritev doma, katere so se udeležile pomembne osebnosti tako z republiškega kot z občinskega nivoja. Uredilo se je tudi lastništvo doma: KS Tinje 55 %, PGD Tinje 30 % in Občina Slov. Bistrica 15 %.Zavedali smo se, da za naše učinkovito delo in čim hitrejšo pomoč krajanom ob nesrečah potrebujemo primerna sodobna  vozila, kot sta avtocisterna in moštveno vozilo, zato smo pričeli z aktivnostmi za nabavo le-teh. S KS smo se dogovorili glede financiranja in izvolili odbor za nabavo. Ob deseti obletnici delovanja društva, 26. julija 1997, smo krstili novo moštveno vozilo Peugeot Boxer. Finančna sredstva zanj je v večini zagotovila KS Tinje, delež pa so prispevali tudi krajani. Skozi vsa leta smo pridno pridobivali nove člane; vključili smo tudi najmlajše in sestavili pionirsko desetino. Prav tako pa je že aktivo delovala članska ekipa A in dosegala zavidljive rezultate! Še istega leta smo preko našega člana navezali prijateljske stike s PGD Sodražica. Ob deseti obletnici delovanja gasilskega društva je bilo izvedeno tudi tekmovanje za pokal Tinja. Pričele so se aktivnosti zbiranja predračunov za novo šasijo avtocisterno MAN 14-264 4×4, ki je že v naslednjem letu stala v naši garaži. Prešli smo tudi na nov način alarmiranja ZARE 112. Leta 1998 smo v skladu z novim statutom in zakonom o društvih opravili organizacijske spremembe in se registrirali kot PGD Tinje ter se vpisali v GZ Slovenska Bistrica. 19. junija 1999 smo ob krajevnem prazniku krstili avtocisterno s pripadajočo opremo in s kapaciteto 4000 l vode. Kupili smo jo s sredstvi, pridobljenimi s podpisom pogodbe o financiranju društev na nivoju Občine Slovenska Bistrica, s pomočjo KS Tinje, z lastnimi sredstvi in s prostovoljnimi prispevki krajanov. K delovanju društva so prispevale svoj delež tudi članice, saj so pričele z vajami in sestavile tekmovalno desetino, ki se je že tistega leta udeleževala tekmovanj in dosegala dobre rezultate. V mesecu maju 2000, na god sv. Florjana, zavetnika gasilcev, smo krstili nov kipec, ki je dobil svoje mesto v niši na čelni strani Doma krajanov in gasilcev Tinje. Naše društvo se je ob mesecu požarne varnosti udeležilo vaje z nazivom GRAD 2000, ki je potekala na nivoju GZ. Leta 2001 je bila na državnem nivoju uvedena kategorizacija društev, s katero je bilo naše društvo razporejeno v II. kategorijo. Pokrivamo požarni rajon na področju KS Tinje v velikosti 37.000 ha pretežno gozdnih površin in naselij. Sodoben način vodenja podatkov je zahteval nabavo računalnika, zato smo se morali leta 2002 vključiti v  računalniški program za centralno zbiranje in vodenje podatkov gasilskega društva GAS 2000. Zaradi potreb požarne varnosti na našem rajonu smo leta 2003 nabavili novo motorno brizgalno Ziegler 8/8 in jo na občnem  zboru tudi krstili. Na občnem zboru pri nas in v Sodražici smo podpisali listino o pobratenju. Obenem smo prvemu predsedniku našega društva tov. Gregorju Janžiču podelili diplomo častnega predsednika društva, tov. Francu Rusu iz PGD Sodražica pa naziv častnega člana društva. Ob naši 20. obletnici, 21. julija 2007 smo razvili novi društveni prapor in to obeležili s primerno slovesnostjo. Leta 2009 smo krstili GV-1 Krafter, ter leta 2012 novo moštveno vozilo GVM Peguote Boxer.